Links for adfotg

adfotg-0.1.0.tar.gz
adfotg-0.1.1.tar.gz
adfotg-0.2.0.tar.gz