Links for aliyun-python-sdk-visionai-poc

aliyun-python-sdk-visionai-poc-1.0.1.tar.gz