Links for aliyun-python-sdk-visionai

aliyun-python-sdk-visionai-1.0.0.tar.gz
aliyun-python-sdk-visionai-1.0.1.tar.gz