Links for aliyunpythonsdkactiontrail

aliyunpythonsdkactiontrail-0.1.1.tar.gz