Links for aliyunpythonsdkcore

aliyunpythonsdkcore-0.1.1.tar.gz