Links for aliyunpythonsdkcs

aliyunpythonsdkcs-0.1.1.tar.gz