Links for aliyunpythonsdkkms

aliyunpythonsdkkms-0.1.1.tar.gz