Links for aliyunpythonsdkram

aliyunpythonsdkram-0.1.1.tar.gz