Links for aliyunpythonsdkrds

aliyunpythonsdkrds-0.1.1.tar.gz