Links for aliyunpythonsdkrkvstore

aliyunpythonsdkrkvstore-0.1.1.tar.gz