Links for amazon-freertos-ble-ios-sdk

amazon-freertos-ble-ios-sdk-10.10.10.tar.gz