Links for animerim

animerim-0.0.1.tar.gz
animerim-0.0.2.tar.gz
animerim-0.1.tar.gz