Links for anyfig

anyfig-0.0.1.tar.gz
anyfig-0.0.2.tar.gz
anyfig-0.0.3.tar.gz
anyfig-0.0.4.tar.gz
anyfig-0.1.0-py2.py3-none-any.whl
anyfig-0.1.0.tar.gz
anyfig-0.2.0-py2.py3-none-any.whl
anyfig-0.2.0.tar.gz