Links for aparat-dl

aparat_dl-6.1.tar.gz
aparat_dl-6.2.tar.gz
aparat_dl-6.tar.gz
aparat_dl-7.4.tar.gz
aparat_dl-7.tar.gz
aparat_dl-8.tar.gz