Links for api-basic-lib

api-basic-lib-1.0.tar.gz
api_basic_lib-1.0-py3-none-any.whl
api_basic_lib-1.0-py3.8.egg